فارسی   |   العربی   |   Türkiş   | English
 
 
 

پيام مدير عامل

سازماني در قرن جديد موفق خواهد بود که ابتدا زيرساخت هوشمندانه اي داشته و تمامي .فرايندهايش را طبق رويه هاي اتوماسيون بصورت کارآمد و سيستماتيک بنا نهاده باشد مديريت در رکت فرشباف از ابتداي امر مديريتي با رويکرد آينده نگرانه بوده است و همين باعث شده است تا با جمع اوري داده هاي مهم عملياتي ، سازماني داشته باشيم تا در هر شرايطي بتواند اهداف خود را طوري اولـويت بندي کند که ســازمان در اثــر بخش ترين .و بهــره ورترين حــالت خود فعاليتش را حفظ نمايد اميد داريم با ارتقاي مداوم زير ساخت هايمان و با تکيه بر روند رونق سبد محصولاتمان از جنبه تنوع و کيفيت خواهيم توانست قدم هاي استوارتري در گسترش بازارهاي سوداور . براي ذي نفعانمان داشته باشيم .

مهندس نويد فرشباف

مدير عامل مجموعه ايمن موتور